Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ផ្ទះរុង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ផ្ទះរុង

ឃុំ ផ្ទះរុង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖