Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្វាយស

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្វាយស

ឃុំ ស្វាយស មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖