Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្វាយលួង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្វាយលួង

ឃុំ ស្វាយលួង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖