Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រពាំងជង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រពាំងជង

ឃុំ ត្រពាំងជង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖