Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ប្រមេរុ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ប្រមេរុ

ឃុំ ប្រមេរុ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖