Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្តៅ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្តៅ

ឃុំ ស្តៅ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖