Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង ព្រះវិហារ ក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង ព្រះវិហារ

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ កំពង់ប្រណាក់ 130801
សង្កាត់ ប៉ាលហាល 130802

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង ព្រះវិហារ ក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា