Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ភ្នំត្បែងពីរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ភ្នំត្បែងពីរ

ឃុំ ភ្នំត្បែងពីរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖