Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រីងធំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រីងធំ

ឃុំ ព្រីងធំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖