Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ម្លូព្រៃពីរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ម្លូព្រៃពីរ

ឃុំ ម្លូព្រៃពីរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖