Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កំពង់ស្រឡៅមួយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កំពង់ស្រឡៅមួយ

ឃុំ កំពង់ស្រឡៅមួយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖