Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ធ្មា

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ធ្មា

ឃុំ ធ្មា មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖