Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ខ្យង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ខ្យង

ឃុំ ខ្យង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖