Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ សំរុង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ សំរុង

ឃុំ សំរុង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖