Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ សាមគ្គី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ សាមគ្គី

ឃុំ សាមគ្គី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖