Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អូរជ្រៅ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អូរជ្រៅ

ឃុំ អូរជ្រៅ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖