Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង ព្រះសីហនុ ក្នុង ខេត្ត ព្រះសីហនុ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង ព្រះសីហនុ

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ ២ 180402
សង្កាត់ ៣ 180403
សង្កាត់ ៤ 180404
សង្កាត់ កោះរ៉ុង 180405
សង្កាត់ កោះរ៉ុងសន្លឹម 180406
សង្កាត់ លេខ ១ 180401

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង ព្រះសីហនុ ក្នុង ខេត្ត ព្រះសីហនុ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា