Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2109

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2109:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ គោកធ្លក210903
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ បាស្រែ210902
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ពន្លៃ210904
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ព្រែកផ្ទោល210905
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ ព្រៃផ្គាំ210906
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត តាកែវឃុំ អង្គរបូរី210901

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។