Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2109

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2109:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អង្គរបូរី 210901
ឃុំ បាស្រែ 210902
ឃុំ គោកធ្លក 210903
ឃុំ ពន្លៃ 210904
ឃុំ ព្រែកផ្ទោល 210905
ឃុំ ព្រៃផ្គាំ 210906