Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2006

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2006:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ កណ្តៀងរាយ200602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ គគីសោម200601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ប្រសូត្រ200606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ពពែត200604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ព្រៃតាអី200605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ មនោរម្យ200603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ រមាំងថ្កោល200607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ សំបូរ200608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ស្វាយរៀងឃុំ ស្វាយរំពារ200609

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។