Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1801

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1801:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ ជើងគោ180104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ តានៃ180115
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ ទឹកថ្លា180112
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ ទឹកល្អក់180111
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ ទួលទទឹង180113
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ បិតត្រាង180103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ បឹងតាព្រហ្ម180102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ ព្រៃនប់180107
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ រាម180108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ វាលរេញ180114
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ សាមគ្គី180109
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ សំរុង180110
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ អណ្ដូងថ្ម180101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ អូរជ្រៅ180105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះសីហនុឃុំ អូរឧកញ្ញ៉ាហេង180106

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។