Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1710

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1710:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ជាប់តាត្រាវ171001
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ពាក់ស្នែង171003
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ លាងដៃ171002
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ស្វាយចេក171004

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។