Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1710

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1710:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ជាប់តាត្រាវ 171001
ឃុំ លាងដៃ 171002
ឃុំ ពាក់ស្នែង 171003
ឃុំ ស្វាយចេក 171004