Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1703

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1703:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ជ្រោយនាងងួន 170301
ឃុំ ក្លាំងហាយ 170302
ឃុំ ត្រាំសសរ 170303
ឃុំ មោង 170304
ឃុំ ប្រីយ៍ 170305
ឃុំ ស្លែងស្ពាន 170306