Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1702

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1702:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ កន្ទួត170202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ខ្នងភ្នំ170203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ តាសៀម170205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ បឹងមាលា170201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ស្វាយលើ170204

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។