Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1701

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1701:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ប្រាសាទ 170101
ឃុំ ល្វាក្រាំង 170102
ឃុំ ស្រែណូយ 170103
ឃុំ ស្វាយស 170104
ឃុំ វ៉ារិន 170105