Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1608

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1608:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ប៉ុង 160801
ឃុំ ហាត់ប៉ក់ 160802
ឃុំ កាចូន 160803
ឃុំ កោះប៉ង់ 160804
ឃុំ កោះពាក្យ 160805
ឃុំ កុកឡាក់ 160806
ឃុំ ប៉ាកាឡាន់ 160807
ឃុំ ភ្នំកុក 160808
ឃុំ វើនសៃ 160809