Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1608

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1608:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ កាចូន160803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ កុកឡាក់160806
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ កោះប៉ង់160804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ កោះពាក្យ160805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ប៉ាកាឡាន់160807
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ប៉ុង160801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ភ្នំកុក160808
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ វើនសៃ160809
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត រតនគីរីឃុំ ហាត់ប៉ក់160802

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។