Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1503

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1503:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ខ្នារទទឹង150303
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ តាលោ150309
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ត្រពាំងជង150310
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ បឹងខ្នារ150302
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ បឹងបត់កណ្តោល150301
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ មេទឹក150304
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ រំលេច150306
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ស្នាមព្រះ150307
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ ស្វាយដូនកែវ150308
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ពោធិសាត់ឃុំ អូរតាប៉ោង150305

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។