Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1503

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1503:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បឹងបត់កណ្តោល 150301
ឃុំ បឹងខ្នារ 150302
ឃុំ ខ្នារទទឹង 150303
ឃុំ មេទឹក 150304
ឃុំ អូរតាប៉ោង 150305
ឃុំ រំលេច 150306
ឃុំ ស្នាមព្រះ 150307
ឃុំ ស្វាយដូនកែវ 150308
ឃុំ តាលោ 150309
ឃុំ ត្រពាំងជង 150310