Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1411

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1411:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អន្សោង 141101
ឃុំ ចាម 141102
ឃុំ ជាងដែក 141103
ឃុំ ជ្រៃ 141104
ឃុំ កន្សោមអក 141105
ឃុំ គោខ្ចក 141106
ឃុំ កំពង់ត្របែក 141107
ឃុំ ពាមមន្ទារ 141108
ឃុំ ប្រាសាទ 141109
ឃុំ ប្រធាតុ 141110
ឃុំ ព្រៃឈរ 141111
ឃុំ ព្រៃពោន 141112
ឃុំ ថ្កូវ 141113