Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1409

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1409:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ពោធិ៍រៀង 140901
ឃុំ ព្រែកអន្ទះ 140902
ឃុំ ព្រែកជ្រៃ 140903
ឃុំ ព្រៃកន្លោង 140904
ឃុំ តាកោ 140905
ឃុំ ព្រែកតាសរ 140906
ឃុំ កំពង់ឬស្សី 140907