Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1409

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1409:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ កំពង់ឬស្សី140907
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ តាកោ140905
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ពោធិ៍រៀង140901
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រែកជ្រៃ140903
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រែកតាសរ140906
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រែកអន្ទះ140902
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃកន្លោង140904

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។