Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1406

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1406:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ជ្រៃឃ្មុំ140602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ពោធិ៍ទី140606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្នៅទី១140604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្នៅទី២140605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រែកចង្រ្កាន140607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃដើមថ្លឹង140608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រៃទឹង140609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ រំលេច140610
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ល្វេ140603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ អំពិលក្រៅ140601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ឬស្សីសាញ់140611

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។