Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1405

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1405:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ក្រញូង140503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ក្របៅ140504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ជាច140501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ដូនកឹង140502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ត្របែក140508
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ស៊ាងឃ្វាង140505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ស្មោងខាងជើង140506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ស្មោងខាងត្បូង140507

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។