Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1405

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1405:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ជាច 140501
ឃុំ ដូនកឹង 140502
ឃុំ ក្រញូង 140503
ឃុំ ក្របៅ 140504
ឃុំ ស៊ាងឃ្វាង 140505
ឃុំ ស្មោងខាងជើង 140506
ឃុំ ស្មោងខាងត្បូង 140507
ឃុំ ត្របែក 140508