Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1404

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1404:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ កំពង់សឹង140405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ក្រាំងស្វាយ140406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ជៃកំពក140404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ បន្ទាយចក្រី140402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ បឹងដោល140403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ព្រះស្ដេច140408
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ រាធរ140409
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ រំចេក140410
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ ល្វា140407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ សេនារាជឧត្តម140411
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រៃវែងឃុំ អង្គររាជ្យ140401

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។