Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1404

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1404:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អង្គររាជ្យ 140401
ឃុំ បន្ទាយចក្រី 140402
ឃុំ បឹងដោល 140403
ឃុំ ជៃកំពក 140404
ឃុំ កំពង់សឹង 140405
ឃុំ ក្រាំងស្វាយ 140406
ឃុំ ល្វា 140407
ឃុំ ព្រះស្ដេច 140408
ឃុំ រាធរ 140409
ឃុំ រំចេក 140410
ឃុំ សេនារាជឧត្តម 140411