Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1302

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1302:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ឆែបមួយ 130201
ឃុំ ឆែបពីរ 130202
ឃុំ សង្កែមួយ 130203
ឃុំ សង្កែពីរ 130204
ឃុំ ម្លូព្រៃមួយ 130205
ឃុំ ម្លូព្រៃពីរ 130206
ឃុំ កំពង់ស្រឡៅមួយ 130207
ឃុំ កំពង់ស្រឡៅពីរ 130208