Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1302

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1302:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ កំពង់ស្រឡៅពីរ130208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ កំពង់ស្រឡៅមួយ130207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ ឆែបពីរ130202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ ឆែបមួយ130201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ ម្លូព្រៃពីរ130206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ ម្លូព្រៃមួយ130205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ សង្កែពីរ130204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ព្រះវិហារឃុំ សង្កែមួយ130203

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។