Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1105

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1105:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីសង្កាត់ មនោរម្យ110501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីសង្កាត់ រមនា110504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីសង្កាត់ សុខដុម110502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីសង្កាត់ ស្ពានមានជ័យ110503

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។