Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1105

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1105:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ មនោរម្យ 110501
សង្កាត់ សុខដុម 110502
សង្កាត់ ស្ពានមានជ័យ 110503
សង្កាត់ រមនា 110504