Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1102

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1102:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ណងឃីលិក 110201
ឃុំ អ បួនលើ 110202
ឃុំ រយ៉ 110203
ឃុំ សុខសាន្ត 110204
ឃុំ ស្រែហ៊ុយ 110205
ឃុំ ស្រែកសង្គម 110206