Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1102

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1102:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ ណងឃីលិក110201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ រយ៉110203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ សុខសាន្ត110204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ ស្រែកសង្គម110206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ ស្រែហ៊ុយ110205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត មណ្ឌលគិរីឃុំ អ បួនលើ110202

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។