Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1006

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1006:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះសង្កាត់ កោះទ្រង់100601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះសង្កាត់ ក្រគរ100602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះសង្កាត់ ក្រចេះ100603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះសង្កាត់ រកាកណ្ដាល100605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត ក្រចេះសង្កាត់ អូរឬស្សី100604

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។