Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1006

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1006:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ កោះទ្រង់ 100601
សង្កាត់ ក្រគរ 100602
សង្កាត់ ក្រចេះ 100603
សង្កាត់ អូរឬស្សី 100604
សង្កាត់ រកាកណ្ដាល 100605