Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0808

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0808:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ឈ្លាំង 080801
ឃុំ ជ្រៃលាស់ 080802
ឃុំ កំពង់ហ្លួង 080803
ឃុំ កំពង់អុស 080804
ឃុំ កោះចិន 080805
ឃុំ ភ្នំបាត 080806
ឃុំ ពញាឮ 080807
ឃុំ ព្រែកតាទែន 080808
ឃុំ ផ្សារដែក 080809
ឃុំ ទំនប់ធំ 080810
ឃុំ វិហារហ្លួង 080811