Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0806

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0806:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អរិយក្សត្រ 080601
ឃុំ បារុង 080602
ឃុំ បឹងគ្រំ 080603
ឃុំ កោះកែវ 080604
ឃុំ កោរះ 080605
ឃុំ ល្វាសរ 080606
ឃុំ ពាមឧកញ៉ាអុង 080607
ឃុំ ភូមិធំ 080608
ឃុំ ព្រែកក្មេង 080609
ឃុំ ព្រែករៃ 080610
ឃុំ ព្រែកឬស្សី 080611
ឃុំ សំបូរ 080612
ឃុំ សារិកាកែវ 080613
ឃុំ ថ្មគរ 080614
ឃុំ ទឹកឃ្លាំង 080615