Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0806

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0806:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោរះ080605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ កោះកែវ080604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ថ្មគរ080614
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ទឹកឃ្លាំង080615
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ បារុង080602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ បឹងគ្រំ080603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ពាមឧកញ៉ាអុង080607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកក្មេង080609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែករៃ080610
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ព្រែកឬស្សី080611
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ភូមិធំ080608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ ល្វាសរ080606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សារិកាកែវ080613
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ សំបូរ080612
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កណ្តាលឃុំ អរិយក្សត្រ080601

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។