Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0706

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0706:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ កំពង់ត្រាចខាងកើត070605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ កំពង់ត្រាចខាងលិច070606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងជើង070603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង070604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ បឹងសាលាខាងជើង070601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ បឹងសាលាខាងត្បូង070602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ប្រាសាទភ្នំខ្យង070607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ព្រែកក្រឹស070610
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ភ្នំប្រាសាទ070608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្វាយទងខាងជើង070613
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ស្វាយទងខាងត្បូង070614
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ អង្គសុរភី070609
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ឬស្សីស្រុកខាងកើត070611
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពតឃុំ ឬស្សីស្រុកខាងលិច070612

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។