Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0605

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0605:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ឈើទាល 060501
ឃុំ ដងកាំបិត 060502
ឃុំ ក្លែង 060503
ឃុំ មានរិទ្ធ 060504
ឃុំ មានជ័យ 060505
ឃុំ ងន 060506
ឃុំ សណ្តាន់ 060507
ឃុំ សូចិត្រ 060508
ឃុំ ទំរីង 060509