Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0605

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0605:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ក្លែង060503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ងន060506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ឈើទាល060501
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ដងកាំបិត060502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ ទំរីង060509
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ មានជ័យ060505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ មានរិទ្ធ060504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សណ្តាន់060507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ធំឃុំ សូចិត្រ060508

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។