Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0501

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0501:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ រលាំងចក 050101
ឃុំ កាហែង 050102
ឃុំ ខ្ទុំក្រាំង 050103
ឃុំ ក្រាំងអំពិល 050104
ឃុំ ព្នាយ 050105
ឃុំ រលាំងគ្រើល 050106
ឃុំ សំរោងទង 050107
ឃុំ សំបូរ 050108
ឃុំ សែនដី 050109
ឃុំ ស្គុះ 050110
ឃុំ តាំងក្រូច 050111
ឃុំ ធម្មតាអរ 050112
ឃុំ ត្រពាំងគង 050113
ឃុំ ទំព័រមាស 050114
ឃុំ វល្លិសរ 050115