Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0404

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0404:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ កំពង់ព្រះគគីរ040405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ខុនរ៉ង040404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ចក040403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ឆ្នូកទ្រូ040402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ត្រពាំងចាន់040411
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ផ្សារ040407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ពន្លៃ040410
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ពពេល040409
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ ពេជចង្វារ040408
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ អញ្ចាញរូង040401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងឃុំ​ មេលំ040406

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។