Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0307

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0307:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ​​ កំពង់រាប 030701
ឃុំ​​ កោះសូទិន 030702
ឃុំ​​ ល្វេ 030703
ឃុំ​​ មហាលាភ 030704
ឃុំ​​ មហាខ្ងូង 030705
ឃុំ​​ ពាមប្រធ្នោះ 030706
ឃុំ​​ ពង្រ 030707
ឃុំ​​ ព្រែកតានង់ 030708