Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0307

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0307:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ កោះសូទិន030702
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ កំពង់រាប030701
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ ពង្រ030707
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ ពាមប្រធ្នោះ030706
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ ព្រែកតានង់030708
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ មហាខ្ងូង030705
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ មហាលាភ030704
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​​ ល្វេ030703

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។