Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0302

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0302:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ បុសខ្នុរ 030201
ឃុំ ចំការអណ្ដូង 030202
ឃុំ ជយោ 030203
ឃុំ ល្វាលើ 030204
ឃុំ ស្ពឺ 030205
ឃុំ ស្វាយទាប 030206
ឃុំ តាអុង 030207
ឃុំ តាប្រុក 030208