Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0302

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0302:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ចំការអណ្ដូង030202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ជយោ030203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ តាប្រុក030208
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ តាអុង030207
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ បុសខ្នុរ030201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ល្វាលើ030204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្ពឺ030205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្វាយទាប030206

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។