Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0204

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0204:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ព្រែកនរិន្ទ 020401
ឃុំ សំរោងក្នុង 020402
ឃុំ ព្រែកខ្ពប 020403
ឃុំ ព្រែកហ្លួង 020404
ឃុំ ពាមឯក 020405
ឃុំ ព្រៃចាស់ 020406
ឃុំ កោះជីវាំង 020407