Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0204

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0204:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ កោះជីវាំង020407
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ពាមឯក020405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រែកខ្ពប020403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រែកនរិន្ទ020401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រែកហ្លួង020404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ព្រៃចាស់020406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ សំរោងក្នុង020402

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។