Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0106

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0106:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ផ្គាំ 010601
ឃុំ សារង្គ 010602
ឃុំ ស្លក្រាម 010603
ឃុំ ស្វាយចេក 010604
ឃុំ តាបែន 010605
ឃុំ តាផូ 010606
ឃុំ ទ្រាស 010607
ឃុំ រលួស 010608