Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0106

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0106:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ តាបែន010605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ តាផូ010606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ទ្រាស010607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ផ្គាំ010601
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ រលួស010608
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ សារង្គ010602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ស្លក្រាម010603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ស្វាយចេក010604

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។