Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0104

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0104:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ កូប010402
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ គុត្តសត010403
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ចង្ហា010401
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ សឹង្ហ010406
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ សូភី010405
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ សំរោង010404
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ អូរបីជាន់010407

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។