Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0104

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0104:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ចង្ហា 010401
ឃុំ កូប 010402
ឃុំ គុត្តសត 010403
ឃុំ សំរោង 010404
ឃុំ សូភី 010405
ឃុំ សឹង្ហ 010406
ឃុំ អូរបីជាន់ 010407