Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0103

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0103:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ឈ្នួរមានជ័យ 010301
ឃុំ ជប់វ៉ារី 010302
ឃុំ ភ្នំលៀប 010303
ឃុំ ប្រាសាទ 010304
ឃុំ ព្រះនេត្រព្រះ 010305
ឃុំ រហាល 010306
ឃុំ ទានកាំ 010307
ឃុំ ទឹកជោរ 010308
ឃុំ បុស្បូវ 010309