Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

សង្កាត់ ត្រពាំងក្រសាំង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង សង្កាត់ ត្រពាំងក្រសាំង

សង្កាត់ ត្រពាំងក្រសាំង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖