Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ សាលាក្រៅ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ សាលាក្រៅ

ឃុំ សាលាក្រៅ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖