Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

សង្កាត់ អូរតាវ៉ៅ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង សង្កាត់ អូរតាវ៉ៅ

សង្កាត់ អូរតាវ៉ៅ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖